Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Kommunal samverkan

Kommunerna på Åland samverkar genom olika kommunalförbund och andra mellankommunala samarbetsformer.

På Åland finns en handfull kommunalförbund, varav vi är ett - men bara ett kommunförbund, och det är vi.

De övriga kommunalförbunden är De gamlas hem, Ålands omsorgsförbund, Norra Ålands högstadiedistrikt, Södra Ålands högstadiedistrikt och Ålands miljöservice.

Dessutom finns en mängd andra samarbetsformer till exempel genom kommunala bolag eller att vissa kommuner delar på särskilda tjänster.

Social samverkan

De gamlas hem

Äldreboendet De gamlas hem är ett kommunalförbund med många mycket vårdkrävande boende. Ett av verksamhetens mål är att de boende om möjligt ska kunna stanna kvar till livets slut.

De gamlas hem har idag knappt 70 vårdplatser och ca 60 anställda. Mariehamn, Föglö och Saltvik står utanför förbundet.

Samarbetet fungerar så att kommunerna köper de antal vårdplatser de tror sig behöva. Om det finns platser som inte används delar medlemmarna på kostnaden för dessa.

Ålands omsorgsförbund

Ålands omsorgsförbund finns till för människor med utvecklingsstörning.

Omsorgsförbundet erbjuder boende, daglig verksamhet, fritids- och semesterverksamhet, rådgivning och fritidshem för barn med särskilda behov.

Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och att delta i samhällsgemenskapen.

Alla 16 kommuner är med i förbundet enligt lag. Omsorgsförbundet har ca 100 anställda som tar hand om ca 170 klienter, färre än 10 anställda sköter administration och fastighetsservice.

Ett specialfritidshem, Orion, är också knutet till Ålands omsorgsförbund. Orion tar emot barn från landsbygden enligt avtal med de enskilda kommunerna. 

Tallbacken

Tallbacken är ett kombinerat barn och ungdomshem samt mödra- och skyddshem. Upptagningsområdet är hela Åland men Mariehamn står som huvudman för Tallbacken.

Fältarna

Arbetar med alla ungdomar mellan 13-20 år, med tyngdpunkt på högstadieålder. Mariehamn står som huvudman men fältarna finns till för ungdomar på hela Åland.

Alkohol- och drogmottagningen

Alkohol- och drogmottagningen erbjuder tjänster för alla åländska kommuner men har Mariehamns stad som huvudman. Kommunerna tecknar skilda avtal och debiteras per besök. Besöken är avgiftsfria

Barnskyddsjouren

Alla kommuner är med i en gemensam barnskyddsjour, som utom kontorstid kan nås av polis, sjukvård eller andra myndigheter.

Jouren startade som ett projekt under Ålands kommunförbund men är ett självständigt kommunalt samarbete från 2010.

Expertgruppen för utsatta barn

Expertgruppen för utsatta barn ger socialsekreterarna råd i särskilt svåra barnskyddsärenden. Expertgruppen organiseras av Ålands kommunförbund.

Mer social samverkan

Kökar, Sottunga, Föglö, Kumlinge och Brändö samarbetar från hösten 2009 i ärenden som gäller barnskydd under tjänstetid. Dessutom har socialsekreterarna har beredskap för varandra under semesterperioder. Skärgårdskommunerna samarbetar också med Mariehamn vid mer komplicerade ärenden med utsatta barn.

I Eckerö och Hammarland samarbetar socialsekreterarna inom främst barnskyddet.

Geta och Finström har ett samarbetsavtal där Geta köper all social service från Finström. Den personal som berörs av samarbetsavtalet är socialchefen och två socialarbetare.

Sund och Vårdö har också gemensam socialsekreterare.

Lumparland och Lemland har ett samarbetsavtal om individ- och familjeomsorgen. Avtalet gäller ömsesidigt samarbete inom barnskydds-, utkomststöds- och vårdnadsärenden.

I Lemland och Lumparland har personalen också ett gemensamt ansvar vid semester och sjukdom, så att ett av socialkanslierna alltid är öppet under normal kontorstid. 

Föglö och Lumparland köper tjänsten som specialbarnträdgårdslärare av Lemland.

Skolsamarbete

Landskommunerna har organiserat sig i två olika skoldistrikt med varsitt gemensamt högstadium.

Lågstadieskolorna driver varje kommun på egen hand, men de hör organisatoriskt till högstadiedistrikten.

Norra Ålands högstadiedistrikt

Till Norra Ålands högstadiedistrikt hör Godby högstadieskola i Finström och grundskolorna Geta skola, Sunds skola och Vårdö skola samt Källbo skola och Pålsböle skola i Finström.

Ödkarby skola och Rangsby skola i Saltvik tillhör distriktet men sköts förvaltningsmäsigt av Saltviks kommun med två bildningschefer som ledande tjänstemän.

Norra Ålands högstadieskola har ca 230 elever och ett 40-tal anställda varav ca 30 är lärare.

Södra Ålands högstadiedistrikt

Till Södra Ålands högstadiedistrikt hör Kyrkby högstadieskola i Jomala och grundskolorna: Eckerö skola, Näfsby skola i Hammarland, Södersunda skola och Vikingaåsens skola i Jomala, Lemlands grundskola samt Lumparlands skola.

Högstadieskolan har ca 330 elever och ca 65 anställda varav 45 är lärare.  

Skärgården

Skärgården samarbetar också inom skolområdet även om det inte sker inom något särskilt kommunalförbund.

Delar skoldirektör

Kommunerna Föglö, Kökar och Sottunga delar till exempel skoldirektör

Mer skolsamarbete

Mariehamn och landsbygdskommunerna samarbetar om träningsundervisningen.

Mariehamn och Lemland samarbetar till viss del om grundskolan.

Kultur, lärande och idrott

Katrina - biblioteksdatabas för Åland

Katrina är en biblioteksdatabas för hela Åland, där utbudet från alla 16 kommunbibliotek och 26 specialbibliotek finns samlat. Det är Mariehamns stadsbibliotek som samordnar databasen.

I Katrina kan låntagarna själva kontrollera sina lån och återlämningstider samt se vilka böcker som finns inne och lägga in reservationer. Meddelanden till låntagarna sker via e-post, sms eller vanlig post.

Lånekorten för samtliga bibliotek är gemensamma och kan användas på hela Åland.

Medborgarinstitutet - Medis

Medis huvudsakliga syfte är att driva den så kallade fria bildningen. Det innebär att Medis ska erbjuda utbildning i olika form för i första hand vuxna så nära deras hemort som möjligt.

Medis kan också ordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad fortbildning och erbjuda uppdragsutbildning.

Det är Mariehamn som är huvudman för Medis, som också har avtal med andra kommuner.

SKUNK

Samarbetskommittén för ungdomskultur i skärgården, SKUNK, är ett  samarbete mellan de sex skärgårdskommunerna för ungdomsaktiviteter och –kultur med mera.

Mer samarbete inom kultur, lärande och idrott

Ålands idrotts- och motionscenter är ett gemensamt driftsbolag som ägs av Finström, Geta, Sund och Vårdö.

Jomala och Lemland arrangerar årligen Kanalkalaset i samarbete med Ålands sjödagar.

Hållbar utveckling

Agenda 21 på ÅlandAgenda 21

Uppdraget för Agenda 21 är att förklara kopplingarna mellan de globala miljöhoten och vardagslivet.

Agenda 21 arbetar för att öka medvetenheten om hållbar utveckling i hela samhället och att invitera nya grupper i miljöarbetet. Tretton kommuner deltar och finansierar Agenda 21-samarbetet. Dessa är kommunerna; Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Mariehamn, Sottunga, Sund och Vårdö.

Huvudman för Agenda 21 är Ålands natur och Miljö rf.

Renhållning

MiseÅlands miljöservice

Kommunalförbundet Ålands miljöservice (Mise) sköter renhållningen i Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga.

Målet är att nedskräpning inte ska förekomma och att invånarna i medlemskommunerna ska få en så bra renhållning som möjligt till en rimlig kostnad.

Svinryggens deponi Ab

Mariehamns stad och Jomala kommun äger hälften var i Svinryggens deponi. Företaget tar emot inert avfall och kan också mellanlagra icke-farligt avfall.

Ålands Problemavfall Ab

Ålands problemavfall Ab (ÅPAB) är ett bolag som ägs av Ålands miljöservice och kommunerna.

ÅPAB verkställer kommunernas skyldighet att omhänderta farligt avfall i enlighet med den nya lagen om renhållning. Man ansvarar dessutom för insamling av återvinningsbart avfall, främst från privathushåll.

Vatten och avlopp

Bocknäs vatten

Andelslaget Bocknäs Vatten är Ålands näst största leverantör av vatten och försörjer ca 1 400 hushåll med vatten i Saltvik, Sund och Vårdö.

Bolaget har ett samarbetsavtal med Ålands Vatten om att de bistår varandra i händelse av driftproblem och planerade avstängningar.

Ålands vatten Ab

Ålands vatten Ab producerar och levererar dricksvatten till ca 70 procent av ålänningarna.

Bolaget ägs av Mariehamn, Jomala, Finström, Lemland, Hammarland, Eckerö, Geta och Lumparlan samt landskapsregeringen

Ålands vatten är ett allmännyttigt bolag. Uppgiften är att bygga och driva anläggningar för att säkra både enskilda konsumenters och industrins vattenbehov.

Bolaget har ett samarbetsavtal med Andelslaget Bocknäs Vatten om att de bistår varandra i händelse av driftproblem och planerade avstängningar.

Lotsbroverket

Kommunerna Finström, Hammarland, Jomala, Lemland, Saltvik och Sund har avtalat med Mariehamn om att leda sitt avfallsvatten till Lotsbroverket.

Norra Ålands avloppsvatten Ab

Norra Ålands avloppsvatten Ab drivs gemensamt av Finström, Saltvik och Sund. Bolaget sköter transporten av avloppsvatten mellan medlemskommunerna och Mariehamn.

Mer kommunal samverkan

Företagsam skärgård

Företagsam skärgård är ett gemensamt projekt för kommunerna i skärgården med syfte att utveckla näringslivet.

Företagsam skärgård arbetar i nära samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och deras enhet Arbeta och bo på Åland. 

Övrigt samarbete

Geta och Finström har gemensamt socialkansli samt gemensam byggnadsinspektion och -nämnd. Saltvik köper motsvarande tjänst av Sund.

Lemland och Lumparland har en gemensam teknisk jour.

Geta, Sund och Vårdö har gemensam löneräknare.

Jomala är huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner. I räddningsområdet ingår dessutom Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Räddningsområdet har en gemensam brandnämnd med representanter från var kommun, en räddningschef och en brandinspektör

Mariehamns räddningsverk har enligt avtal brandchef och förebyggande brandverksamhet för Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga.

De sex skärgårdskommunerna köper tjänster inom befolkningsskyddet (befolkningsskyddschef) från Mariehamn.

Eckerö, Hammarland, Föglö och Lumparland har en gemensam lantbrukssekreterare och en gemensam lantbruksnämnd. Jomala, Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn och Sottunga har också en gemensam lantbrukssekreterare för vilken Jomala fungerar som huvudman.

Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö samarbetar om gemensam  lantbrukssekreterare och har även gemensam lantbruksnämnd.

Finström, Geta, Jomala, Lemland och Lumparland har ett gemensamt områdesarkitektkontor. 

Fritidsledarna på landsbygden samarbetar och arrangerar gemensamma aktiviteter.

 

Publicerad 15 oktober 2009
Uppdaterad 17 februari 2014